iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Helaas hebben we op dit moment geen exemplaar van dit boek liggen.

ISBN: 9789080281813
Per Boek Wijzer Auteur: Arnolds

Ruim tien jaar geleden, in 1984, verscheen de Standaardlijst van Nederlandse macro-fungi. Het was de eerste maal dat een over-zicht werd gepresenteerd van alle in ons land bekende paddestoelen. De gegevens waren vooral gebaseerd op een uitvoerige enquête onder 33 amateur- en beroepsmycologen met het verzoek om aan te geven welke soorten zij in Nederland hadden waar-genomen en eventueel in een herbarium hadden opgenomen. De Standaardlijst had een provisorisch karakter, hetgeen in het voorwoord aldus werd omschreven: "Het zou een misverstand zijn indien dit overzicht bezien zou worden/als een (voorlopig) eind-station van het mycologisch onderzoek in Nederland. Het is niet meer dan een tussen-halte op een lange weg. De samenstellers zijn zich volledig bewust van tekortkomingen in taxonomisch en nomenklatorisch opzicht, van de onvermijdelijkheid van on-juiste opgaven en van de grote leemten in de kennis van sommige groepen". Aanleiding tot de publicatie van de Standaardlijst waren de activiteiten van de Werk-groep Paddestoelenkartering Nederland, opgericht in 1980. Voor het systematisch bijeenbrengen van verspreidingsgegevens bleek een checklist onontbeerlijk: het was noodzakelijk dat de deelnemers aan inventa-risaties dezelfde taxonomische concepten en een uniforme nomenclatuur gebruikten. De Standaardlijst voorzag meer in het algemeen in een behoefte doordat er gecomprimeerde gegevens over verspreiding en oecologie werden verschaft, alsmede ingangen tot de literatuur. Voor buitenlandse mycologen bleek de publicatie een belangrijk hulpmiddel om te achterhalen welke paddestoelen in Nederland waren vastgesteld. Nu, tien jaar later, zijn de aktiviteiten ten behoeve van de kartering opnieuw de belangrijkste oorzaak voor het publiceren van dit overzichtswerk. In de loop der jaren zijn talrijke nieuwe taxa voor ons land ontdekt, die vermeld werden in twee supplementen op de Standaardlijst, verschenen in 1988 en 1992. Tevens is onze kennis over frequen-tie, verspreidingspatronen en oecologie van vele soorten exponentieel toegenomen, waardoor de gegevens in de lijst van 1984 verouderd zijn. Daarnaast hebben er veel wijzigingen in de nomenclatuur plaats gevonden en zijn veel belangrijke revisies en monografieën verschenen, waaronder in ons land drie delen van Flora agaricina neerlandica, zodat ook de taxonomische status van een aantal taxa gewijzigd is. De opzet van dit boek ten opzichte van de Standaardlijst is sterk veranderd. Werden in 1984 vrijwel alle gegevens in codevorm weergegeven, thans worden gegevens over verspreiding, oecologie en bedreiging in bewoordingen omschreven. Verwijzingen bij de soorten naar platen en beschrijvingen zijn toegevoegd en vergroten, naar wij hopen, de bruikbaarheid van het boek. Daarnaast zijn alle gegevens in gecomprimeerde, tabellarische vorm opgenomen. Dit gedeelte (hoofdstuk 13) kan men als de rechtstreekse opvolger van de Standaardlijst beschouwen, maar zal nu ongetwijfeld veel minder frekwent worden geraadpleegd. Ook deze publicatie is het resultaat van een grootscheepse collectieve inspanning. Maar liefst 24 beroeps- en amateurmycologen hebben in de loop van twee jaar één of meer taxonomische groepen voor de Standaardlijst bewerkt op basis van uitgebreide instructies en modellen, opgesteld door de eindredactie. Ondanks deze poging tot uniformiteit moest er redactioneel heel wat bij-geschaafd en opgelapt worden om tot een voldoende homogeen resultaat te komen. Ook nu nog bestaan er tussen de individuele bijdragen aanmerkelijke verschillen in gedetailleerdheid en taalgebruik. Sommige auteurs hebben veel aandacht besteed aan synonymie of beschrijvingen, anderen meer aan informatie over oecologie en verspreiding. De ene auteur voegt meer opmerking-en toe over taxonomische of nomenclatorische verwarring dan de andere, etcetera. Dergelijke verschillen in benadering zijn onzes inziens echter acceptabel en bij een dergelijke omvangrijke onderneming onvermijdelijk. Hoewel er veel vooruitgang geboekt is in de mycologische exploratie van Nederland blijft ook dit boek een momentopname.
*

Selecteer hieronder het gewenste exemplaar:

Gratis verzenden
Bestel vóór 17.00u en uw boek wordt vandaag nog verzonden.
 • library_books Kenmerken
  NUR 941
  Aantal pagina's 871 pagina's
  Auteur E. Arnolds
  Auteur Arnolds
  Bindwijze Hardcover
  Category Boeken
  Category Landbouw
  Category Techniek & Technologie
  Category Bomen, Planten & Bloemen
  Category Wetenschap & Natuur
  Druk 1e druk
  Rubriekspad <Boeken><Wetenschap & Natuur><Bomen, Planten & Bloemen>
  Rubriekspad <Boeken><Techniek & Technologie><Landbouw>
  Illustraties Nee
  ISBN13 9789080281813
  Taal dut
  Taal Nederlands
  Verschijningsdatum Verschijningsdatum1995-01-01
 • label Onderwerpen