iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
De nieuwe editie van 'Ontdek je gebruiksaanwijzing' is uit! Koop hier een gesigneerde versie. Lees hier meer over het beïnvloeden van je spanning!.

Product met onderwerp 'Non-fictie informatief/professioneel algemeen'

Toon als           
Volgorde

Autogene meditatie

Auteur: Steinfeld

se, Van de basisoefeningen der autogene training tot de meditatieve verdieping 'Meditatie', 'bewustzijnsverruiming', 'autogene training' zijn de laatste jaren ronduit modewoorden geworden, die worden gebruikt en versleten en waar ruzie om wordt gemaakt. In deze situatie geeft het boek van Ludwig Steinfeld op grond van gefundeerde theoretische kennis en een lange praktijkervaring degelijk en kritisch onderricht over de eerste fase en de voortgezette meditatie-oefeningen van de autogene training. Het schetst soortgelijke methodes in de psychotherapie en trekt een vergelijking met meditatievormen uit het verre oosten (yoga, Zen, transcendente meditatie). Tenslotte laat het zien hoe autogene training tot een autogene, dus door de individu zelfstandig en op eigen verantwoording ontwikkelde, godsdienstig gerichte verdieping kan leiden. De absoluut noodzakelijke voorwaarden (vakkundige begeleiding, geduld bij beheerste training, het afzweren van iedere prestatiedrang, afzien van manipulatie) komen duidelijk naar voren, de oefeningen zelf worden nauwkeurig en aanschouwelijk weergegeven. Wie zich eerst slechts -precies en duidelijk - over autogene training wil informeren, doet met dit boek zijn voordeel. Hij moet er echter rekening mee houden, dat er een nieuwsgierigheid bij hem wordt opgewekt, die alleen door de eigen praktische uitvoering van de autogene meditatie kan worden bevredigd.

Baha u llah

Auteur: --

Op 29 mei 1992 vond de honderdjarige herdenking plaats van het heengaan van Bahá'u'lláh. Zijn visie dat de menshied een volk en de aarde een gemeenschappelijk vaderland is, is een visie waar de mensheid tegenwoordig haar hoop op gevestigd heeft., heowel zij door de wereldleiders aan wie zij meer dan 100 jaar geleden voor het eerst werd verkondigd, onmiddellijk terzijde werd geschoven. Ter gelegenheid van deze herdenking is deze korte introductie op het leven en werk van Bahá'u'lláh gepubliceerd.

Beelden uit het verleden van de Nederlandse chirurgie

Auteur:
Beelden uit het verleden van de Nederlandse chirurgie

Bemiddeling in uitvoering

Auteur: Mr drs. B. E. S. Chin-A-Fat & Dr. M. J. Steketee

Mediation of conflictbemiddeling is inmiddels in verschillende rechtsgebieden een bekend fenomeen. Vooral op het terrein van familierecht is de afgelopen decennia veel praktijkervaring opgedaan. Het Ministerie van Justitie startte in 1999 experimenten met scheidings- en omgangsbemiddeling. die antwoord moesten geven op een aantal vragen rond mediation.

Bijvoorbeeld:

- Is scheidingsbemiddeling zonder tussenkomst van de rechter met voldoende waarborgen omgeven?

- Levert omgangsbemiddeling een bijdrage bij het oplossen van conflicten over de omgangsregeling?

- Biedt bemiddeling voldoende waarborgen voor het belang van de zwakkere partij in de procedure. zoals minderjarige kinderen?

Voor de beantwoording van de vragen hebben zowel bemiddelden. bemiddelaars als minderjarige kinderen vragenlijsten ingevuld. Ook zijn bemiddelden, bemiddelaars en rechters geïnterviewd. De experimenten hadden een landelijke opzet en gingen gedurende twee jaar vergezeld van weten-schappelijk onderzoek. Aan het onderzoek werkten negen rechtbanken en drieëntachtig bemiddelaars vanuit verschillende werkterreinen mee. Het onderzoek gaat in op de kenmerken van het bemiddelingsaanbod. zoals de discipline van de bemiddelaar, de waardering van de bemiddeling door partijen en de uitkomsten van de bemiddeling. Bovendien is de duurzaamheid van de gemaakte afspraken onder de loep genomen.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat bemiddelden de bemiddeling positief ervaren. Het merendeel van de bemiddelingen is met een wederzijdse overeenkomst afgerond. Overigens blijkt de groep die heeft deelgenomen aan de bemiddelingen niet bijzonder af te wijken van de scheidingspopulatie in Nederland. Hoewel bemiddeling met voldoende waarborgen blijkt te zijn omgeven, is in verschillende fasen van het bemiddelingsproces verbetering mogelijk. De publicatie doet daartoe in de aanbevelingen enkele voorstellen.

Blijvende dynamiek

Auteur: --
75 jaar geschiedenis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB. Deel 2

Blijvende dynamiek

Auteur: --
75 jaar geschiedenis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB. Deel 1

Bron, waarheid en de verandering der tijden - Deel 27

Auteur: LHM Wessels

Jan Wagenaar (1709-1773), een historiografische studie

Uitgangspunt van deze studie vormt een analyse van het omvangrijke en gevarieerde oeuvre van de achttiende-eeuwse Nederlandse geschiedschrijver en publicist Jan Wagenaar in de context van zijn tijd. Teneinde de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre Wagenaar als traditioneel dan wel als vernieuwend kan worden gepositioneerd, zijn tevens, als ijkpunten, sleutelpublicaties en standpunten van voorgangers en tijdgenotengeleerden in binnen en buitenland in de beoordeling betrokken. Ook is de negentiende en twintigste-eeuwse receptie van 's mans oeuvre aan een beschouwing onderworpen.

Wagenaar geniet vanouds vooral bekendheid als schrijver van de eerste 'complete' Vaderlandsche Historie (21 dln, 17491759), een werk dat in de achttiende en de 'vaderlandse' negentiende eeuw grote opgang maakte. Vele vandaag de dag nog levende stereotyperingen betreffende ons nationale verleden zijn op Wagenaar terug te voeren of door hem gepopulariseerd. Onder de titel Amsterdam in zyne opkomst, aanwas [J beschreeven (13 dln, 17601768) verscheen van hem ook een uitvoerige geschiedenis van Amsterdam. Verder publiceerde hij belangrijke bijdragen op kerkhistorisch terrein, terwijl hij in religiosis tientallen verhandelingen naliet over vraagstukken op het gebied van moraal en ethiek. homiletiek, exegese en hermeneutiek. Zijn politieke en politiek theoretische inzichten legde hij neer in een aantal tractaten, pamfletten en spectatoriale vertogen; deze gelegenheidspublicaties kenmerken zich veelal door een opvallende polemische inslag. Ook vertaalde Wagenaar verschillende 'moderne' natuurwetenschappelijke en fysico theologische geschriften.

Een belangrijk deel van de achttiende-eeuwse wetenschapsontwikkeling kan worden gekarakteriseerd in termen van rationalisme en empirisme, als een zoektocht binnen het spanningsveld dat is geijkt tussen de punten van a priori en a posteriorigefundeerde kennis. Tegen de achtergrond van dit dichotomisch conflict manifesteert Wagenaar zich als degene die, in het licht van de door hem onderkende verandering der tijden, in historicis, in politie:'s en in religiosis zijn waarheidsstreven vrijwel consequent baseerde op de empirische a posterioribenadering: in plaats van Descartes verkoos hij Newton, tegenover Aristoteles en de scholastiek plaatste hij de fysicotheologie en tegenover de aprioristische benadering van het esprit de système van zijn (politieke) tegenstanders, zoals de Leidse uitgever, jurist en publicist Elie Luzac, putte hij voor zijn politieke vertogen de argumenten uit de geschiedenis, als het arsenaal der gecumuleerde collectieve ervaringen. Tegenover de hodienistisch of presentistisch gerichte normatieve geschiedschrijving van de Verlichting en citoyen et en philosophe (Voltaire) en het aloude adagium van de humanistische auteurs historia magistra vitae (Cicero) opteerde hij voor een geschiedschrijving die in beginsel enkel was gebaseerd op betrouwbaar bewijsmateriaal: de 'geloofwaardigste schrijvers' en 'egte gedenkstukken'.

Bruidsboeketten

Auteur: Nijs / Martens
Speciaal bloemschikken