iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Product met onderwerp 'Non-fictie informatief/professioneel algemeen'

Toon als           
Volgorde

Art of banking

Auteur: onbekend
The art collection of the Internationale Nederlanden Bank

Arthur

Auteur: Hubert Lampo

Arthur, een naam geassocieerd met sagen, legenden en grootse avonturen. Een naam vol symboliek, die leeft in de gedachten van de velen die gefascineerd zijn door deze heroïsche figuur. Hoe werkelijk was Arthur? Een man van vlees en bloed, die iets vertegenwoordigt waaraan de moderne denkende mens behoefte heeft? Vragen die opkomen bij een ieder die op zoek is naar een stralend voorbeeld. Een voorbeeld van moed en grote geestkracht, een bron om eigen krachten uit te putten, een leven lang.

Colin Wilson schreef in zijn voorwoord over Hubert Lampo's tekst onder meer: 'Hij heeft, zo komt mij voor, een waardig metgezel geschapen voor zijn opmerkelijke roman I) de komst van Joachim Stiller, een machtig en aangrijpend voorbeeld van 'magisch realisme'. Het realisme zit hem in de geleerdheid, in zijn enorm uitgebreide kennis omtrent de Arthurliteratuur; maar de scheppende kracht achter zijn boek is zijn machtige verbeelding, die zo helemaal thuis schijnt in de sombere woestenij rond Dozmary Pool (waar, naar men zegt, de 'Dame van het Meer' het zwaard Excalibur ontving) of in de betoverende landstreek rond Glastonbury. Het boek gebruikt de thema's van de wetenschap omtrent Arthur alsof het muziekthema's zijn, om zijn eigen Arthursymfonie te scheppen... een boek dat, naar mijn mening, de beste algemene inleiding is tot dit eindeloos ingewikkelde onderwerp die ooit werd geschreven'.

Hubert Lampo (1920) Vlaams auteur en vertegenwoordiger van het 'magisch realisme'. Tot zijn bekendste, inmiddels klassiek te noemen werken behoren 'De zwanen van Stonehenge', 'De komst van Joachim Stiller', 'Terugkeer naar Atlantis', 'De heks en de archeoloog'. Veel van zijn werk is in meerdere talen vertaald en werd veelvuldig bekroond. Pieter Paul Koster (1945) acteur, televisiejournalist en schrijver, die bovendien als fotograaf een grote naam heeft gemaakt. Hij ontmoette Hubert Lampo toevallig in ZuidEngeland, toen beiden op zoek waren naar de 'ware Arthur'. Pieter Paul Koster is tevens een van de de weinigen die de huidige Druïden heeft geïnterviewd en gefotografeerd. Uit hun ontmoeting ontstond deze adembenemend mooie en fijnzinnige uitgave, waarin het 'magisch realisme' van Hubert Lampo en dat van Pieter Paul Koster in volledige harmonie met elkaar versmelten.

Astrologie als ambacht

Auteur: Hermes

de astroloog als vakman

Dit boek leert de lezer de grondslagen van de astrologie die vragen beantwoordt en staat geheel in het teken van de klassieke leer hierover. Astrologie is een ambacht, een handwerk en de astroloog is een vakman. Het ambacht dat de astroloog beoefent is het vinden van de correcte, waarachtige, controleerbare antwoorden op vragen. De astroloog als vakman is gespecialiseerd in het gebruik van zijn ambachtelijke instrument: de horoscoop.
Er zijn een aantal fundamentele klassieke basisregels in de benadering van elk soort horoscoop. Die regels vormen het uitgangspunt van dit boek. Het woord ambachtelijk doet al gauw denken aan kwaliteit. Dat geldt zeker voorde oeroude astrologie, de hier gepresenteerde termen en gereedschappen zijn al zo’n 2000jaar lang de standaard uitrusting van de praktiserende astroloog. Dit gereedschap stelt de astroloog in staat in een aantal eenvoudige stappen een speciaal soort horoscoop te duiden, die van een concrete vraagstelling. In vakjargon heet dat een "uurhoek: Als men de duiding daarvan op de ambachtelijke manier aanpakt zoals de klassieke astrologen dat deden, blijkt dat men - in weerwil van wat de hedendaagse astrologie bij hoog en bij laag volhoudt - ook werkelijk concreet kan voorspellen. Deze vakkennis stelt de astroloog weer in staat te functioneren als de vakman die hij is en dient te zijn.
Deze klassieke methode vormt de inhoud van dit boek. Het laat met veel voorbeelden zien hoe doeltreffend, eenvoudig, elegant en concreet astrologie kan zijn, mits op de juiste wijze geleerd en toegepast.
Dit boek is het eerste deel van een serie gewijd aan de verkenning en toepassing van de klassieke, historische astrologie en is zowel voor de beginner ais de gevorderde astroloog geschikt. De concrete aard van de hier gepresenteerde astrologie vindt zijn optimale toepassing niet alleen in de gebruikelijke astrologische werkvelden, maar is zeer nuttig voor de zakelijk werkende astroloog in de bedrijfsmatige consultancy.

Autogene meditatie

Auteur: Steinfeld

se, Van de basisoefeningen der autogene training tot de meditatieve verdieping 'Meditatie', 'bewustzijnsverruiming', 'autogene training' zijn de laatste jaren ronduit modewoorden geworden, die worden gebruikt en versleten en waar ruzie om wordt gemaakt. In deze situatie geeft het boek van Ludwig Steinfeld op grond van gefundeerde theoretische kennis en een lange praktijkervaring degelijk en kritisch onderricht over de eerste fase en de voortgezette meditatie-oefeningen van de autogene training. Het schetst soortgelijke methodes in de psychotherapie en trekt een vergelijking met meditatievormen uit het verre oosten (yoga, Zen, transcendente meditatie). Tenslotte laat het zien hoe autogene training tot een autogene, dus door de individu zelfstandig en op eigen verantwoording ontwikkelde, godsdienstig gerichte verdieping kan leiden. De absoluut noodzakelijke voorwaarden (vakkundige begeleiding, geduld bij beheerste training, het afzweren van iedere prestatiedrang, afzien van manipulatie) komen duidelijk naar voren, de oefeningen zelf worden nauwkeurig en aanschouwelijk weergegeven. Wie zich eerst slechts -precies en duidelijk - over autogene training wil informeren, doet met dit boek zijn voordeel. Hij moet er echter rekening mee houden, dat er een nieuwsgierigheid bij hem wordt opgewekt, die alleen door de eigen praktische uitvoering van de autogene meditatie kan worden bevredigd.

B2B eCommerse cyber assisted business in de praktijk

Auteur: D.Th.H. Raman

"Dit boek geeft een zeer heldere beschrijving van eCommerce, de bedrijfsprocessen en de onderliggende technologie. Na lezing is mij duidelijk geworden wat de sterke en zwakke kanten zijn van 'traditionele' EDI en EDIFACT enerzijds en van Internet als medium voor eCommerce anderzijds. Het boek legt uit hoe XML/EDI de voordelen van het traditionele EDI combineert met die van het Internet. ebXML zal dit nog een stap verder brengen. ebXML combineert de ervaring, stabiliteit en internationale robuustheid van de EDIFACT-standaard met het XML/EDI-concept. Het versterkt de investeringen die gedaan zijn in 'traditionele' EDI, en maakt een snelle acceptatie van eCommerce mogelijk door bedrijven in een groot aantal sectoren waarbij tegelijkertijd de internationale handel wereldwijd wordt ondersteund. Het boek is een knap staaltje werk over eCommerce en waarschijnlijk een van de beste boeken ooit geschreven over dit onderwerp."

Baha u llah

Auteur: --

Op 29 mei 1992 vond de honderdjarige herdenking plaats van het heengaan van Bahá'u'lláh. Zijn visie dat de menshied een volk en de aarde een gemeenschappelijk vaderland is, is een visie waar de mensheid tegenwoordig haar hoop op gevestigd heeft., heowel zij door de wereldleiders aan wie zij meer dan 100 jaar geleden voor het eerst werd verkondigd, onmiddellijk terzijde werd geschoven. Ter gelegenheid van deze herdenking is deze korte introductie op het leven en werk van Bahá'u'lláh gepubliceerd.

Beelden uit het verleden van de Nederlandse chirurgie

Auteur:
Beelden uit het verleden van de Nederlandse chirurgie

Bemiddeling in uitvoering

Auteur: Mr drs. B. E. S. Chin-A-Fat & Dr. M. J. Steketee

Mediation of conflictbemiddeling is inmiddels in verschillende rechtsgebieden een bekend fenomeen. Vooral op het terrein van familierecht is de afgelopen decennia veel praktijkervaring opgedaan. Het Ministerie van Justitie startte in 1999 experimenten met scheidings- en omgangsbemiddeling. die antwoord moesten geven op een aantal vragen rond mediation.

Bijvoorbeeld:

- Is scheidingsbemiddeling zonder tussenkomst van de rechter met voldoende waarborgen omgeven?

- Levert omgangsbemiddeling een bijdrage bij het oplossen van conflicten over de omgangsregeling?

- Biedt bemiddeling voldoende waarborgen voor het belang van de zwakkere partij in de procedure. zoals minderjarige kinderen?

Voor de beantwoording van de vragen hebben zowel bemiddelden. bemiddelaars als minderjarige kinderen vragenlijsten ingevuld. Ook zijn bemiddelden, bemiddelaars en rechters geïnterviewd. De experimenten hadden een landelijke opzet en gingen gedurende twee jaar vergezeld van weten-schappelijk onderzoek. Aan het onderzoek werkten negen rechtbanken en drieëntachtig bemiddelaars vanuit verschillende werkterreinen mee. Het onderzoek gaat in op de kenmerken van het bemiddelingsaanbod. zoals de discipline van de bemiddelaar, de waardering van de bemiddeling door partijen en de uitkomsten van de bemiddeling. Bovendien is de duurzaamheid van de gemaakte afspraken onder de loep genomen.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat bemiddelden de bemiddeling positief ervaren. Het merendeel van de bemiddelingen is met een wederzijdse overeenkomst afgerond. Overigens blijkt de groep die heeft deelgenomen aan de bemiddelingen niet bijzonder af te wijken van de scheidingspopulatie in Nederland. Hoewel bemiddeling met voldoende waarborgen blijkt te zijn omgeven, is in verschillende fasen van het bemiddelingsproces verbetering mogelijk. De publicatie doet daartoe in de aanbevelingen enkele voorstellen.