iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Product met onderwerp 'Recht algemeen'

Toon als           
Volgorde

Abraham Moszkowicz

Auteur: A. Moszkowicz

Abraham Moszkowicz spreekt zich uit

‘Soms wil ik weten hoe elke centimeter van de veertienhonderd kilometer rook en voelde, in die wagons die mijn vader, zijn zus, broer en ouders van Westerbork naar Auschwitz brachten. De feiten zijn: de trein vertrok dinsdag 21 september 1942, elf uur ‘s ochtends. De locomotief trok dertien veewagons. Elke wagon vervoerde om en nabij 60 joden. Alleen mijn vader keerde terug. ’
‘Uiteraard zou ik het prettig vinden wanneer u na lezing van dit boek zou denken: “Goed dan, misschien moet ik niet alles wat ik over Bram hoor of lees geloven. ” Maar ik zou het nog prettiger vinden wanneer u werkelijk wat sceptischer wordt over álles wat u leest of hoort, wie daarvan ook het onderwerp is. ’

Abraham Moszkowicz (1960) is Nederlands bekendste en meest spraakmakende strafrechtadvocaat. Hij is een telg uit het bekende advocatengeslacht Moszkowicz. Zoon van de eminence grise van de Nederlandse strafrechtadvocatuur Mr. Max Moszkowicz sr.

De binnenkant van het recht

Auteur: Jan Leijten

Recht en rechtspraak is mensenwerk. En waar mensen werken worden fouten gemaakt. Veel fouten, ernstige fouten. Wat gebeurt er aan de binnenkant?
Het beeld dat de media schetsen is niet (altijd) correct. Er wordt geen verslag gedaan van wat er dag in dag uit aan goeds gebeurt. Wie heeft er wanneer, en waar een moord niet gepleegd?
Met oog voor detail en een humoristische blik
Al 10 jaar bekijkt de auteur, Jan Leijten, als advocaat, rechter, raadsheer en advocaat-generaal, het Nederlandse recht van buitenaf. Met deze beschouwingen probeert hij iets te begrijpen van wat er aan de binnenkant gebeurt. Is het een zaak van 'soms lukt het en meestal niet'?Wat is de invloed van de dreiging van terreur op het recht? En hoe gaan juristen om met het bederf van het milieu en de hysterie van de massa? Bijzondere figuren passeren de revue in deze gedetailleerde en humoristische beschrijving van recente gebeurtenissen uit het Nederlandse recht en rechtspraak. Aangevuld met herinneringen uit zijn eigen praktijk als advocaat en rechter vormt dit boek een kritische noot op de gang van zaken binnen het Nederlands recht.

De keizer en de advocaten

Auteur: Floris Bannier

Parijs, 14 december 181o. Napoleon Bonaparte tekent in het Palais des Tuileries een decreet ter regeling van de uitoefening van het advocaten-beroep en de tucht van de balie. Niet omdat Napoleon advocaten in het algemeen een warm hart toe droeg, maar om grenzen te stellen aan een al te onafhankelijke beroepsuitoefening. In het decreet stelde hij de regels vast voor de toelating van en het toezicht op advocaten. Met zijn handtekening legde de Franse keizer eveneens het fundament voor de ordening en reglementering van de Nederlandse advocatuur. Door de inlijving van ons land bij het Franse keizerrijk zijn ook bij ons de huidige instituties, zoals de plaatselijke ordes en het tuchtrecht in essentie nog immer terug te voeren op het keizerlijk decreet. Met deze bundel staat de Nederlandse Orde van Advocaten stil bij de stichting van de 'moderne' advocatuur in ons land, waarvoor tweehonderd jaar geleden het fundament gelegd werd dankzij het wantrouwen van de Franse keizer.

De roodgevoerde toga

Auteur:

Eva in haar door het Ministerie van Justitie verstrekte raio toga, het is oktober 1998. De foto is door haar trotse moeder gemaakt. "Nee mama, dat doen we niet, als er iemand binnenkomt, lachen ze me uit. " "Ach Eva, iedereen begrijpt dat, het is toch leuk. Trek die toga even aan en ga voor die kaart van Zwolle staan. Later ben je er blij mee, een leuke foto toen je net begon als raio".

Eva Meillo (1974-2008) raio en officier van justitie, door de ogen van collega's uit de strafrechtsketen. Het voorwoord is geschreven door Harm Brouwer, tot 1 juni 2011 voorzitter van het College van procureursgeneraal. Samenstelling en redactie: Joke Meillo

Doodzonde tegen de rechtsstaat

Auteur: J. Poot

Drs. Jan Poot (1924) boekte in zijn leven grote successen, dankzij zijn visie, zijn voortvarende aanpak en zijn talent om partijen tot samenwerking te brengen. Als planoloog bij de overheid en als oprichter van ontwikkelingsmaatschappijen Eurowoningen, Eurohome France en Chipshol bracht hij aansprekende projecten tot stand, zoals Parkstad Leusden, skistation Valmorel en Chipshol Park-Rijk.

Nadat hij met Chipshol vroegtijdig het enorme potentieel van Schiphol inzag, maar liefst 600 hectare grond rond de luchthaven verwierf en daarvoor grootse ontwikkelingsplannen lanceerde, stagneerde zijn succes. Verloor hij zijn talent om mensen tot samenwerking te brengen? Of werd er tégen hem samengewerkt: samengespannen?

In Doodzonde tegen de Rechtsstaat beschrijft Jan Poot zijn strijd tegen de overmacht van het staatsbedrijf Schiphol, dat hem met hulp van gehaaide dealmakers, topaccountants. topadvocaten, machtige overheidsinstanties en zelfs de onkreukbaar geachte rechtspraak, probeerde uit te schakelen als vastgoedconcurrent. De titel verraadt met welke ongehoorde machtsmiddelen hij werd geconfronteerd, maar Poot geeft niet op: 'Never surrender'. Op 85-jarige leeftijd schreef hij in 6 weken tijd dit boek. De persoonlijke geschiedschrijving van een strijdbaar visionair.

Handboek Mediation

Auteur: Brenninkmeijer e.a.

Mediation is van steeds groter belang in Nederland. Het kan ingezet worden op verschillende terreinen, zoals bij echtscheiding en omgang met kinderen, omgevingsrecht, bij arbeidszaken, in het zakenleven, bij conflicten tussen buren, binnen de overheid, en binnen de (internationale) politiek. In deze contexten kunnen uiteenlopende soorten conflicten spelen. Deze terreinen en de typerende conflicten worden in dit boek beschreven. Daarnaast biedt het boek achtergrondinformatie die voor een beter begrip van mediation onontbeerlijk is.

Mediation is een multidisciplinair vakgebied en mediators hebben uiteenlopende professionele achtergronden. Het boek is geschikt voor mediators die hun kennis up-to-date willen houden. Daarnaast kan het gebruikt worden als naslagwerk voor de praktijk. Potentiële mediators kunnen het gebruiken om zich voor te bereiden op het schriftelijk mediationexamen.

Het boek is ook geschikt als kennisbron in het kader van conflictmanagement: organisaties kunnen zo bewuster omgaan met lastige situaties. Professionals die doorverwijzen naar mediation kunnen dankzij dit boek een beter beeld krijgen van het vakgebied. Verwijzers kunnen bijvoorbeeld managers zijn, personeelsfunctionarissen, bedrijfsartsen, advocaten, rechters, bedrijfsmaatschappelijk werkers, sociaal-juridisch hulpverleners of accountants.

De eerste druk van het Handboek verscheen in 2001 op initiatief van de heer H.J. Bonenkamp (Merlijn Groep). Het vakgebied verbreedt en verdiept zich snel. Deze vierde druk is dan ook geheel herzien: bijdragen uit de derde druk zijn geactualiseerd en er is een aantal nieuwe hoofdstukken opgenomen. Een scala aan auteurs met uiteenlopende achtergronden en specialismen heeft een bijdrage geleverd, om zo een ruim inzicht te geven in de kennis die voor mediation onmisbaar is, en om de actuele stand van zaken in de praktijk weer te geven.

In dit boek komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
- uitgangspunten van mediation
- mediation en andere vormen van conflictoplossing
- taal en algemene aspecten van communicatie
- conflicten, conflictstijlen en conflicthantering
- omgaan met emoties
- onderhandelen en onderhandelstijlen - besluitvorming
- het mediationproces
- de betrokkenen bij mediation
- mediation met groepen
- verschillende benaderingen van mediation
- multiculturele communicatie
- interventies en communicatiestijlen
- juridische aspecten
- ethische aspecten
- institutionele aspecten
- doorverwijzen naar mediation
- toepassingen van mediation in Nederland
- mediation in internationaal perspectief

Vrijheid, gelijkheid, burgerschap

Auteur: B. P. Vermeulen

De centrale stelling van dit essay is, dat een sterkere nadruk op burgerschap en integratie de gemeenschappelijke inspiratiebron vormt voor ontwikkelingen op zeer uiteenlopende beleidsterreinen. De recente wijzigingen in het immigratierecht, het inburgeringsbeleid en de natio naliteitswetgeving worden gemotiveerd vanuit kritiek op het multiculturalisme en de tekortschietende integratie van minderheden. Ze berusten op een gemeenschappelijk uitgangspunt: de migrant zal eerst moeten aantonen dat hij bereid en in staat is een positieve bijdrage aan de Nederlandse samenleving te leveren voordat hij in aanmerking komt voor toegang, permanent verblijf en Nederlanderschap. Eerst zal hij aannemelijk moeten maken dat hij in maatschappelijke zin een burger zal zijn - hij zal moeten integreren - voordat hij voor burgerschap in juridische zin met de bijbehorende rechten in aanmerking komt.
Versterking van burgerschap en integratie ligt ook ten grondslag aan het streven om de vrijheid van godsdienst en onderwijs in te perken ten gunste van een scherpere scheiding van kerk en staat. Voorkomen moet worden dat religieus en cultureel gemotiveerde groepsloyaliteiten de integratie in de Nederlandse samenleving en het omhelzen van de liberale en seculiere grondwaarden van deze samenleving belemmeren. Vrees voor islamitisch fundamentalisme speelt daarbij een rol.
Het essay beschrijft en analyseert deze gemeenschappelijke trends en beleidsdoelen, plaatst de beleidsomslag die daaraan ten grondslag ligt in een historisch kader en beoordeelt dit alles op zijn juridische en morele houdbaarheid.