iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Gratis verzending in Nederland. Afhalen ook mogelijk bij ons magazijn in Heerhugowaard.

Product met onderwerp 'Welzijnswerk'

Toon als           
Volgorde

Agressie in het sociaal pedagogisch werk

Auteur: van Delft

Mensen die, vrijwillig of onvrijwillig, in instellingen verblijven krijgen beperkingen opgelegd. Dat kan agressie oproepen. Tevens worden er de laatste tijd steeds agressievere cliënten in instellingen opgenomen. In instellingen is agressie niet gericht tegen anonieme personen, zoals dat in de verdere samenleving het geval is. De meeste werkers in instellingen bouwen een band op met hun bewoners of cliënten, waardoor zij de mogelijkheid hebben om op een goede manier met eventuele agressie van cliënten om te gaan. In het begin van het boek geven de auteurs vanuit de sociologie antwoorden op vragen als: Is de toename van agressie, die er in de laatste decennia lijkt te zijn, niet een uitzondering op de lange-termijntrend waarin mensen steeds meer hun fysieke agressie moeten beheersen? Leven we niet voor het eerst in een tijd waarin niet-agressief gedrag de standaard is geworden? Zijn we bang voor agressie omdat we niet meer aan agressie gewend zijn? Welke factoren dragen bij aan het ontstaan van agressie in onze samenleving? Vervolgens wordt agressie bezien vanuit enkele psychologische theorieën. Er wordt een verband gelegd tussen gezinsachtergrond en het (later) omgaan met agressie. Vanuit de systeemtheorie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden gekeken naar de diverse werkvelden van de sociaal-pedagogisch werker: hoe hebben de verschillende sub-systemen zoals de werker zelf, het team waartoe hij behoort, de organisatie en de groep van bewoners of cliënten in onderlinge wisselwerking invloed op 'agressie'? Aan het einde van het boek wordt, verlevendigd met voorbeelden uit de praktijk, aandacht besteed aan technieken en vaardigheden hoe een sociaal-pedagogisch werker door houding, taal en gedrag de agressie van bewoners of cliënten kan versterken of, hetgeen over het algemeen de bedoeling is, juist kan verminderen. Het boek bevat tevens aanwijzigingen voor het omgaan met agressie.

Casemanagement

Auteur: Nora van Riet & H. Wouters

Steeds meer mensen met een complexe hulpverleningsproblematiek dreigen als pionnen tussen instellingen heen en weer geschoven te worden en uit_eindelijk tussen wal en schip te vallen.
In dit verband vinden er binnen de zorg-, hulp- en dienstverlening ingrijpende veranderingen plaats. Deze zijn gebaseerd op de overtuiging dat samenwerking tussen verschillende hulpverleningsinstellingen en disciplines noodzakelijk is. Een samenwerking die moet leiden tot de cošrdinatie van zorg-, hulp- en dienstverlening rond ŽŽn cli'nt(systeem) en die voorkomt dat mensen door de mazen van het net vallen.

Een werkwijze die als antwoord op deze ontwikkelingen wordt gebruikt is casemanagement. Door middel van casemanagement komt men tot een integrale vorm van hulpverlening, waarbij verschillende hulpverleners inhoudelijk met elkaar samenwerken, ieder vanuit een eigen deskundigheid, opvattingen en mogelijkheden en begeleid door een casemanager.
Dat de cli'nt de belangrijkste actor is, overeenkomstig zijn mogelijkheden, moet het leidend principe van de hulpverlening zijn en dus ook van case_management.

De auteurs willen door middel van theorie en gerichte oefeningen de vaardigheden van het casemanagement aanleren. Zij maken een vertaling vanuit de algemene vaardigheden en algemene theorie naar werkvelden waarop men met casemanagement of afgeleiden daarvan werkt. Deze terreinen zijn onder andere de zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, de reclassering, de jeugdhulpverlening, de psychiatrie, de gezondheidszorg, het ouderenwerk en het maatschappelijk werk.
De theorie van het casemanagement is terug te vinden in het gedrukte gedeelte van deze geheel herziene uitgave. Op de bijgevoegde cd-rom zijn aan de hand van een casus filmfragmenten gemaakt waaraan oefeningen gekoppeld zijn. Tevens is op de cd-rom een grote hoeveelheid aanvullende literatuur en actuele informatie te vinden.

De auteurs waren beiden verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam in de functie van opleider-adviseur bij de afdeling InterAct bv (Methodiek_ontwikkeling en Deskundigheidsbevordering) en als docent aan de Voort_gezette Opleidingen Amsterdam.
Van hen verschenen eerder bij Van Gorcum/Dekker en Van de Vegt Helpen=Leren (5e druk 2002), Mondig worden met taal (1989), van Nora van Riet Groepswerk in het maatschappelijk werk (8e druk 2001) en van Nora van Riet en Marie-JosŽ Mineur Maatschappelijk werk in de (intramurale) gezondheidszorg (1997).

Opleiden, trainen en presenteren

Auteur: Cobi Brouwer
Gebaseerd op NLP principes

De auteur zet in dit boek de kernen neer voor opleiden en trainen. Die kernen zijn programma's ontwikkelen en de ontwikkelde programma's uitvoeren. Het is ambachtelijk precisiewerk dat uitdrukkelijk van de trainer/opleider vraagt dat hij vanuit een persoonlijke balans opereert.

Het boek is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel wordt de persoonlijke ontwikkeling van de opleider/trainer beschreven. In die ontwikkeling wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de persoonlijke congruentie, dat is de balans tussen lichaam en geest, vervolgens aan ademhaling en stemgebruik en ten slotte aan het contact maken met de opleidings- of trainingsgroep. In het tweede deel wordt aandacht besteed aan het opleidingskundig vermogen van de opleider/trainer. Hij leert dan aan de hand van hersenscherpende denkmodellen de opleidingsvragen door analyse zeer zuiver te formuleren en vervolgens programma's, presentaties en oefeningen te ontwerpen. Deel drie gaat in op het feitelijk werken met de opleidings- of trainingsgroep. De relatie tussen de geformuleerde inhouden en de eigen ervaringen, de feedback als methode en leerprincipe en uiteraard de relatie met de groep en met lastige deelnemers komen hier stuk voor stuk aan bod.

Dit boek ontstaat in een periode van vernieuwing van het beroep opleider/trainer. Principes uit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) vormen de basis voor dit werk. Het boek is geschreven voor iedereen die als trainer of opleider werkt of wil gaan werken. En voor hen die opleiders en trainers opleiden.

Drs. Cobi Brouwer is andragoloog, opleidingsdeskundige en master in NLP. Zij werkt als communicatietrainer, supervisor en coach vanuit het trainingsbureau PerSpectief te Arnhem. Ze is stafdocente Opleiden en Supervisiekunde aan de afdeling Vervolgopleidingen en Dienstverlening (VDO) van de Hogeschool Nijmegen.

Werken in instellingen

Auteur: L. Rooijendijk

In instellingen voor psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten en gevangenen werken werkers meestal met groepen en functioneren in teams, terwijl zij in ziekenhuizen met individuen werken en uiteraard functioneren in teams. in dit werkboek wordt studenten vanuit groeps- en teamdynamica en vanuit de instellingspraktijk inzicht geboden in wat in groep en team gebeurt en krijgen zij scholing in vaardigheden om efficiënt en professioneel op dat niveau te kunnen werken. Er wordt uitgelegd wat een groep is, welke soorten groepen er zijn, hoe groepsprocessen verlopen en groepspatronen ontstaan. Ook de functie van groepen wordt nader belicht evenals het ontstaan van groepsregels en de druk van de groep om zich aan die regels te houden. Groepscohesie en de oorzaakt daarvan komen eveneens aan bod in dit boek. Verder wordt ingegaan op de manier waarop mensen elkaar waarnemen, het communicatieproces, feedback, de fouten die daarbij gemaakt kunnen worden en de wijze waarop men invloed kan uitoefenen op iemands attitude. De auteurs beschrijven het ontstaan van conflicten en hoe men die kan voorkomen of oplossen, wat rolconflicten zijn en de meest effectieve manier om de leiderschapsrol op zich te nemen, waarbij de vraag centraal staat of iedere groep de leider krijgt die zij verdient. Ten slotte wordt aandacht besteed aan welke dysfunctionele rollen er zijn en hoe die in groepen kunnen ontstaan. De praktijk van het werken in groep en team in de instellingen staat centraal in dit werkboek, waarin opdrachten, vragen, stellingen en oefeningen een grote plaats innemen. Dit boek is bedoeld voor studenten HBO/MBO-pt waarbij het werken in instellingen centraal staat.