iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius PostNL GDPR/AVG

Product met onderwerp 'Filosofie algemeen'

101 Ethische dilemma's

€12,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Cohen

Ethiek gaat over keuzes die ertoe doen, en keuzes die ertoe doen zijn dilemma's. Het Griekse woord betekent 'twee horens'. De horens van het dilemma - dat wil zeggen twee keuzes: is of is met, ziin of niet ziin, waar of onwaar. Of eigenlijk maar een keuze, nameliik het vinden van de weg tussen de twee horens van het dilemma. Dat komt dichter in de buurt van het oorspronkelijke woord.

Bemind maar onbekend

€12,95 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Edwin van de Haar
de politieke filosofie van het liberalisme


Er zijn veel mensen die over het liberalisme schrijven of praten, maar weinigen doen dat met verstand van zaken. Journalisten, de experts die zij opvoeren, politicologen, politici , liberalen zelf: veel verder dan ‘iets’ met ‘markt’, ‘vrijheid’ of ‘individu’ komen zij in de regel niet. Onderlinge liberale verschillen blijven onderbelicht, het bestaan van een groot aantal pseudo-liberalismen wordt kritiekloos geaccepteerd, mede bij gebrek aan een zinvolle liberale maatstaf. Geen wonder dat studenten en politiek geïnteresseerden geen goed overzicht hebben van het liberalisme. Tegelijkertijd wordt de enorme betekenis van het liberalisme voor Nederland en de wereldgeschiedenis alom erkend. Kortom, het liberalisme is bemind, maar onbekend.

Dit boek biedt een uitweg uit de liberale spraakverwarring. Het schetst de belangrijkste liberale overeenkomsten en verschillen aan de hand van drie liberale hoofdstromingen en geeft alle belangrijke liberale denkers daarin hun eigen plek. Uniek is dat zowel het liberale denken over de binnenlandse politiek als over de internationale betrekkingen uit de doeken wordt gedaan. Tevens wordt het verschil tussen liberalisme en conservatisme uitgelegd. Het boek geeft in kort bestek een heldere introductie van de politieke filosofie van het liberalisme. Een onmisbare gids voor iedereen met interesse in het liberale gedachtegoed.

Beroep en karma

€9,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Rudolf Steiner
tien voordrachten gehouden in Dornach van 4 tot 27 november 1916

In de tijd waarin Steiner deze voordrachten hield (1916), was het werkleven al drastisch veranderd. Mechanisatie, specialisatie en formalisering van taken hadden de vroegere emotionele betrokkenheid van de mens bij het product van zijn arbeid tenietgedaan. Maar Steiner blikt niet nostalgisch terug naar een oudere economische orde. Hij ziet de technische doordringing van het arbeidsproces als noodzakelijk en in principe heilzaam - mits ze van de mens uit wordt gestuurd.
Op kleurrijke en gevarieerde wijze werkt Steiner deze visie uit. Hij gaat in op historische persoonlijkheden, bijvoorbeeld zeer uitvoerig op Goethe, op wetmatigheden in zowel het individuele karma als het karma van de aarde; zelfs wordt de blik gericht op de verre toekomst. Met name het verschijnsel van de arbeidsdeling en het bijbehorend verlies aan arbeidsvreugde komt in een verrassend perspectief te staan. In het nawoord onderzoekt Erna Trouw welke relevantie Steiners gezichtspunten hebben voor ons huidige, snel veranderende werkleven.

Bewustzijn

€33,60 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Alexander Smit
gesprekken over dat wat nooit verandert

Bij het zoeken naar het wezenlijke in ons leven lijkt de interesse vooral uit te gaan naar verandering en verbetering. Menigeen heeft het idee dat door te streven naar verandering de wezenlijke verandering zal plaatsvinden. Maar is dat wel zo?

In de gesprekken met Alexander Smit (1948 -1998) wordt duidelijk gemaakt dat de drang tot zelfverbetering en verandering juist een van de belangrijkste obstakels is geworden voor het realiseren van onze ware natuur. Enerzijds omdat deze drang op concepten berust en een concept nooit de werkelijkheid kan bevatten. Alexander was diepgeworteld in de eeuwenoude, van leraar op leerling overgedragen traditie die ‘Advaita’ wordt genoemd. Alexander sprak uitsluitend op basis van eigen ondervinding en hij verzocht degenen met wie hij gesprek was zich ook tot eigen ondervinding te beperken. Op deze manier werd een situatie geschapen waarin een werkelijk ontmoeten mogelijk was. Om iets wezenlijks te kunnen overdragen is dit ontmoeten een voorwaarde. Alleen een werkelijk oorspronkelijke, niet op herinnering gestoelde overdracht kan een hulp zijn om het authentieke in onszelf te realiseren.

Het boek Bewustzijn bevat een selectie uit de talloze gesprekken waarin mondelinge overdracht van dit authentieke of oorspronkelijk in de mens centraal staat.

Brood voor onderweg

€7,99 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Yoke

Het vertrekpunt is altijd 'nu' en het einddoel is altijd 'het Licht'. Met 'Licht' wordt over het algemeen het inzicht bedoeld dat men kan verwerven door zo goed mogelijk te leven. De term 'zo goed mogelijk' is een tamelijk vage omschrijving die lang niet altijd het verlangde inzicht brengt. In feite heb je er niets aan, want 'zo goed mogelijk' kan voor een misdadiger iets heel anders betekenen dan voor een heilige. . .

De dwang van het systeem

€9,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: de Vries
diagnose en remedie bij Habermas en Adorno

De theorie van het communicatieve handelen van de Duitse filosoof en socioloog Jilrgen Habermas is een kritische theorie van de maatschappij. Zijn theorie heeft als doel misvormingen in het maatschappelijke leven op te sporen en te benoemen. Habermas is daartoe geïnspireerd door het denken van zijn leermeester Adorno. De sombere maatschappijdiagnose van Adorno laat nauwelijks ruimte voor hoop, dat het ooit nog goed komt in de wereld. Voor Habermas is dat reden om met zijn theorie een nieuwe weg in te slaan. Deze beslissing leidt tot een breuk in de traditie van de Frankfurter Schule.

In zijn studie over Adorno en Habermas onderzoekt Hans de Vries de verschillen tussen de tijdsdiagnoses van beide denkers. Hij begeeft zich op het breukvlak dat door de nieuwe theorie van Habermas is ontstaan, en stelt de vraag wat er met de nieuwe theorie is gewonnen, en wat er verloren dreigt te gaan. Het is de vraag of het denken van Adorno, ondanks alle somberheid, niet toch licht werpt op vrijwel uitgewiste sporen van redding. Het is tevens de vraag of het perspectief dat Habermas opent op een remedie tegen de dwang van het systeem niet te rooskleurig is.

J.J.W.D. de Vries (1944) is als docent ethiek verbonden aan de vakgroep theologie van de Universiteit van Amsterdam.

De filosofie van Emmanuel Levinas

€37,05 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Jan Keij

Hoewel de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) wordt beschouwd als een van de grootste denkers van de twintigste eeuw, heeft zijn werk, binnen en buiten vakfilosofische kring, bij lange na niet de aandacht gekregen die het verdient. Daarvoor blijken zijn teksten voor velen te ondoordringbaar te zijn. Dat is te wijten aan zijn schrijfwijze, maar ook aan het feit dat zijn filosofie een ware omkering van het westerse denken betekent. Hij overspoelt ons met denkbeelden die sterk afwijken van wat we gewend zijn te denken en die mede daarom tot veel onbegrip en misverstand aanleiding hebben gegeven.
Om daar verandering in aan te brengen heeft Levinas-kenner Jan Keij dit boek geschreven. Het is een ultieme poging om in het bestek van één monografie trapsgewijs de complete filosofie van Levinas zodanig te presenteren dat deze voor zowel de geïnteresseerde 'leek' als voor de beroepsfilosoof begrijpelijk is.

In dit boek worden alle thema's van Levinas' werk uitgelegd en in hun onderlinge samenhang zichtbaar gemaakt. Bovendien worden zijn inzichten geïllustreerd aan de hand van talloze voorbeelden uit de alledaagse levenspraktijk, met gebruikmaking van treffende citaten uit de moderne literatuur en poëzie. Zo rijst hier het beeld op van een zeldzaam oorspronkelijk en diepzinnig denker die grootheden als Wittgenstein en Heidegger in de schaduw stelt - een denker met een goudmijn aan gedachten over mens en wereld - een denker die niet alleen uiterst consistent, compleet en systematisch denkt, maar wiens inzichten ook daadwerkelijk in leven en beroep toegepast kunnen worden.

De filosoof en het leven

€10,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Achenbach
een brief aan de lezer

Brieven over een filosofisch bevlogen levenskundigheid, als alternatief voor een meer oppervlakkige levenskunst.