iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL): € 2.95 DHL PostNL GDPR/AVG

Studieboeken

Als de dood voor de dood ?

€0,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Vink
over dood, zelfdoding en hulp bij zelfdoding

Als De Dood Voor De Dood? 1e druk is een boek van Ton Vink uitgegeven bij Damon. ISBN 9789055732845

Dit boek vormt een bijdrage aan de discussie over de ethische en juridische toelaatbaarheid van hulp bij zelfdoding. Na een korte persoonlijke verantwoording en een begripsverheldering volgt een praktisch deel over het feitelijke werk van de suïcidecounselor en een historisch deel met aandacht voor de geschiedenis van dit vraagstuk en een vertaling van het, nog steeds zeer actuele, essay 'Of Suïcide' ('Over zelfdoding') van de Schotse filosoof David Hume (1711-1776).

Anders doof zijn

€15,37 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: C. Tijsseling

Dit boek is een tour de force. Het boek kruist verscheidene wetenschappelijke disciplines en verschillende discussies. Het presenteert en verdedigt, op aantrekkelijke, kundige en overtuigende wijze een onorthodoxe visie. (dr. Piet van der Ploeg, in de inleiding bij dit boek)


Hoe kunnen horende ouders bijdragen aan een optimale ontwikkeling van hun dove kind? Heeft de Dovengemeenschap zeggenschap over de opvoeding van dove kinderen?

Hoe zit het met de verhouding tussen kinderrecht en ouderrecht? Wat is de verantwoordelijkheid van de overheid? En wat zijn de taak en de plaats van deskundigen en professionals?


Dove kinderen maken altijd eerst en vooral gebruik van het zien. Hoe belangrijk is het contact en het gebruik van een visuele taal voor deze kinderen? Hoe groeien dove kinderen op in relatie tot het gezin, de school en leeftijdgenoten? Hoe komt het doofzijn in een horende maatschappij tot uiting in de ontwikkeling en de identiteit van dove kinderen?


Vragen waarop Corrie Tijsseling in dit boek een antwoord probeert te geven. Zij hoopt met haar visie een aanzet te geven tot een andere kijk op dove kinderen, een perspectief waarin recht wordt gedaan aan hun anders zijn.


Corrie Tijsseling studeerde Theoretische en Historische Pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht.Anthropology (+ CDRom)

€64,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Conrad Phiplip Kottak
The exporation of human diversity. 11th edition

The new edition of Kottak's best selling text continues to offer a holistic introduction to anthropology that approaches the course from a four-field perspective. To emphasize anthropology's integrated and comparative nature, "Bringing It All Together" essays show how anthropology's sub-fields and dimensions combine to interpret and explain a common topic. Another distinctive feature, "Understanding Ourselves," illustrates the relevance of anthropological facts and theories to students' everyday lives. In addition, every new copy of the eleventh edition is packaged free with a new student CD-ROM as well as PowerWeb!

Arbeidsmarkt in perspectief

€9,54 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: de Beer

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt staan sinds jaar en dag in het middelpunt van de belangstelling. Arbeidersparticipatie, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, zwart werk,: het zijn thema's die men dagelijks in de krant tegenkomt. Dit boek beoogt het inzicht te vergroten in de arbeidsmarkt ontwikkelingen vooral op langere termijn.

Architectuur van verenigingen

€14,30 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Huizenga
Bouwstenen voor organisatieontwikkeling

In dit boek staat een eenvoudige vraag centraal: is er een ideale verenigingsstructuur? Het antwoord heeft wat meer voeten in de aarde. Er zijn algemene principes te formuleren, maar die zijn niet altijd toepasbaar en ook niet overal. Veel hangt af van de levensfase waarin een vereniging zich bevindt. Wat in een kleine, door vrijwilligers gedragen organisatie goed werkt, kan in een vereniging met een professioneel bureau slecht uitpakken. Veel hangt ook af van de eigenaardigheden van de branche of beroepsgroep. Wat in de ene vereniging een noodzakelijke vorm van ledenparticipatie is, beschouwt men in een andere als overbodige last. Dit alles leidt tot een genuanceerd antwoord: ja, er is een ideale structuur, maar die is uniek, aan tijd en plaats gebonden. Eenvoudig kopiëren is er dus niet bij. Elke situatie vergt zijn eigen ontwerp en daarvoor moeten passende bouwstenen worden gezocht.

Architectuur van verenigingen biedt een breed scala aan ontwerpprincipes. Vanuit een historisch perspectief schetsen de auteurs hoe de bestuursstijl in een vereniging evolueert, de beleidscyclus aan strategisch gewicht wint, het werkterrein van het bureau zich verbreedt, ledencommissies van positie veranderen, verenigingsorganen opkomen en verdwijnen, en de balans tussen centralisatie en decentralisatie zich wijzigt. Zij geven veel voorbeelden uit de praktijk en reiken de lezer hulpmiddelen aan om de eigen organisatieproblemen te duiden en te bepalen welke vormen van herstructurering nodig zijn.

Dit boek is bestemd voor bestuurders, directeuren, commissieleden en stafmedewerkers van branche- en beroepsverenigingen. Ook zij die betrokken zijn bij andere verenigingen die op de belangen van een bepaald werkveld of een bepaalde doelgroep zijn gericht, bijvoorbeeld filantropische organisaties, sportbonden, consumenten- en patiëntenorganisaties en georganiseerde pressiegroepen kunnen er hun voordeel mee doen.

Ars Auqui Libri: Privaatrecht (Cahier)

€13,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: L. Conraad
Conflictoplossing en scheidingsrecht

In de politiek, praktijk en wetenschap wordt actief gezocht naar manieren waarop een harmonieuze afwikkeling van een (echt)scheiding kan worden gestimuleerd. Daarbij wordt gestreefd naar het voorkomen van scheidings- en omgangsproblematiek: langdurige, conflictueuze scheidingsprocedures op tegenspraak over de afwikkeling van de scheiding of, nadien, over problemen bij de naleving van vooral omgangs- en alimentatieregelingen.

Dit streven naar een harmonieuze scheiding heeft een voorlopig hoogtepunt bereikt in de op 1 maart 2009 in werking getreden Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Daarbij zijn materiële normen betreffende het ouderschap na scheiding en procesrechtelijke regelingen inzake het verplicht ouderschapsplan, de substantiëringsplicht voor scheidingsprocedures en de verwijzing door de rechter naar mediation aan de wet toegevoegd. Dergelijke maatregelen ter stimulering van een harmonieuze, de-escalerende en dejuridiserende regeling van scheiding, en vooral van de gevolgen daarvan, passen geheel in het algemene streven - met name op het terrein van het privaatrecht en het bestuursrecht - naar het daadwerkelijk oplossen van conflicten, waarbij naast juridische en financiële belangen ook aandacht is voor emotionele belangen.

In dit cahier wordt het scheidings(proces)recht benaderd vanuit dit actuele perspectief van conflictoplossing. Tegen deze achtergrond staan de wijze waarop een scheiding wordt verkregen en de wijze waarop de gevolgen van scheiding (moeten) worden geregeld centraal. Het cahier heeft een tweeledig doel. Enerzijds beoogt het de huidige stand van zaken op het terrein van conflictoplossing bij scheiding in wetgeving(sgeschiedenis), jurisprudentie en literatuur weer te geven. Hiermee is het cahier primair geschreven voor (master)studenten die het scheidingsrecht wat uitgebreider en meer verdiepend willen bestuderen in het kader van een verdiepend vak personen- en familierecht, een keuzevak of hun scriptie. Voorts tracht het cahier beginnende practici op het terrein van het familierecht te bedienen, zoals sectoroverstappers binnen de rechterlijke macht, beginnende of overstappende gerechtssecretarissen/juridisch medewerkers en advocaat-stagiaires. Anderzijds beoogt het cahier bij te dragen aan de wetenschappelijke en politieke discussie over dit onderwerp, zodat het cahier ook nuttig kan zijn voor academici (vanuit zowel de familierecht- als de rechtsplegingshoek) en politici die zich met conflictoplossing, in het bijzonder op het gebied van scheiding, bezighouden.

Atlas of Operative Laparoscopy and Hysteroscopy

€155,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Jacques Donnez (red)
third edition

This is a new edition of one of the modern classics of gynecological surgery. Providing an extensive and beautifully illustrated guide to laparoscopic and hysteroscopic techniques, the book has been extensively revised and updated since publication of the Second Edition. There are few texts that so adequately provide in-depth information on minimally invasive gynaecologic surgery. This informative and thorough work of reference provides both practicing surgeons and trainees with an atlas, a textbook of gynecology, and a surgical manual. The coverage is comprehensive, including extensive sections on gynaecologic oncology, urogynecology, basic principles, and instrumentation. Complications are highlighted with authoritative guidance on how to avoid and manage them.

Taal: engels

Audiologie

€14,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Slis
horen in een wereld van geluid

Met het gehoor zijn de hogere diersoorten, en is dus ook de mens, in staat om naderend gevaar waar te nemen. Voor het overleven van de soort vervult het gehoor dus een belangrijke functie. Voor de moderne mens komt daar nog een veel belangrijker functie bij, namelijk het verstaan van spraak. Door middel van spraak is de mens in staat om gedachten uit te wisselen en kennis te verwerven. De kennis van de mens wordt voor het grootste gedeelte via spraak opgebouwd en het orgaan dat hem in staat stelt die kennis op te nemen, is het gehoor. Voor iedereen die zich met spraak bezighoudt, is het daarom van belang om kennis te hebben over de werking van het gehoor en de beperkingen die het gehoor oplegt. In dit boek is de basis kennis over geluid het gehoor orgaan en de auditieve waarneming bij elkaar die nodig is om inzicht te krijgen in de rol van het horen voor het spraak verstaan door goed en slecht horende luisteraars. Aan deze informatie zijn onderdelen toegevoegd waarin een theoretische verdieping wordt gegeven en waarin de ontwikkelingen binnen het vak gebied worden aangegeven. Het boek kan daarom niet alleen als leerboek maar ook als oriëntatie op verdere studie te gebruikt.

Bestemd voor logopedisten, fonetici, audiologen, en spraak- en taal pathologen.