iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Studieboeken

Toon als           
Volgorde

Anthropology (+ CDRom)

Auteur: Conrad Phiplip Kottak
The exporation of human diversity. 11th edition

The new edition of Kottak's best selling text continues to offer a holistic introduction to anthropology that approaches the course from a four-field perspective. To emphasize anthropology's integrated and comparative nature, "Bringing It All Together" essays show how anthropology's sub-fields and dimensions combine to interpret and explain a common topic. Another distinctive feature, "Understanding Ourselves," illustrates the relevance of anthropological facts and theories to students' everyday lives. In addition, every new copy of the eleventh edition is packaged free with a new student CD-ROM as well as PowerWeb!

Ars Auqui Libri: Privaatrecht (Cahier)

Auteur: L. Conraad
Conflictoplossing en scheidingsrecht

In de politiek, praktijk en wetenschap wordt actief gezocht naar manieren waarop een harmonieuze afwikkeling van een (echt)scheiding kan worden gestimuleerd. Daarbij wordt gestreefd naar het voorkomen van scheidings- en omgangsproblematiek: langdurige, conflictueuze scheidingsprocedures op tegenspraak over de afwikkeling van de scheiding of, nadien, over problemen bij de naleving van vooral omgangs- en alimentatieregelingen.

Dit streven naar een harmonieuze scheiding heeft een voorlopig hoogtepunt bereikt in de op 1 maart 2009 in werking getreden Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Daarbij zijn materiële normen betreffende het ouderschap na scheiding en procesrechtelijke regelingen inzake het verplicht ouderschapsplan, de substantiëringsplicht voor scheidingsprocedures en de verwijzing door de rechter naar mediation aan de wet toegevoegd. Dergelijke maatregelen ter stimulering van een harmonieuze, de-escalerende en dejuridiserende regeling van scheiding, en vooral van de gevolgen daarvan, passen geheel in het algemene streven - met name op het terrein van het privaatrecht en het bestuursrecht - naar het daadwerkelijk oplossen van conflicten, waarbij naast juridische en financiële belangen ook aandacht is voor emotionele belangen.

In dit cahier wordt het scheidings(proces)recht benaderd vanuit dit actuele perspectief van conflictoplossing. Tegen deze achtergrond staan de wijze waarop een scheiding wordt verkregen en de wijze waarop de gevolgen van scheiding (moeten) worden geregeld centraal. Het cahier heeft een tweeledig doel. Enerzijds beoogt het de huidige stand van zaken op het terrein van conflictoplossing bij scheiding in wetgeving(sgeschiedenis), jurisprudentie en literatuur weer te geven. Hiermee is het cahier primair geschreven voor (master)studenten die het scheidingsrecht wat uitgebreider en meer verdiepend willen bestuderen in het kader van een verdiepend vak personen- en familierecht, een keuzevak of hun scriptie. Voorts tracht het cahier beginnende practici op het terrein van het familierecht te bedienen, zoals sectoroverstappers binnen de rechterlijke macht, beginnende of overstappende gerechtssecretarissen/juridisch medewerkers en advocaat-stagiaires. Anderzijds beoogt het cahier bij te dragen aan de wetenschappelijke en politieke discussie over dit onderwerp, zodat het cahier ook nuttig kan zijn voor academici (vanuit zowel de familierecht- als de rechtsplegingshoek) en politici die zich met conflictoplossing, in het bijzonder op het gebied van scheiding, bezighouden.

Atlas of Operative Laparoscopy and Hysteroscopy

Auteur: Jacques Donnez (red)
third edition

This is a new edition of one of the modern classics of gynecological surgery. Providing an extensive and beautifully illustrated guide to laparoscopic and hysteroscopic techniques, the book has been extensively revised and updated since publication of the Second Edition. There are few texts that so adequately provide in-depth information on minimally invasive gynaecologic surgery. This informative and thorough work of reference provides both practicing surgeons and trainees with an atlas, a textbook of gynecology, and a surgical manual. The coverage is comprehensive, including extensive sections on gynaecologic oncology, urogynecology, basic principles, and instrumentation. Complications are highlighted with authoritative guidance on how to avoid and manage them.

Taal: engels

Automatisering van productieprocessen op basis van ISA-95

Auteur: A. van Rissewijck & E. Winkel

First practical book on production automation based on ISA-95 Includes examples by British American Tabacco, Corus, Friesland Food, Ovako etc Uses checklist and worksheets Can be put into practise immediately Endorsed by ISA

Bankieren in 2020

Auteur: John Goedee, Will Reijnders, Diederick van Thiel
De impact van consumentenvertrouwen en technologische ontwikkelingen

Bedrijven die erin slagen goed in te spelen op de wensen van klanten zullen de winnaars zijn in het bankenlandschap van 2020. Tevredenheid van klanten is een absolute voorwaarde voor succes op langere termijn. Want één ding is zeker: ook in 2020 zal de klant weer specifieke wensen hebben.
Michiel Tilmant – Voorzitter Raad van Bestuur ING Groep N.V.

Het speelveld voor financiële instellingen verandert in hoog tempo. Globalisering en techniek lijken daarbij de drijvende krachten. Maar welke rol speelt de consument daarin? Kunnen klanten in 2020 nog steeds voor hun bankzaken terecht bij een filiaal op loopafstand of gaat alles via de mobiele telefoon en internet? In dit boek wordt uitgebreid aandacht besteed aan het belang van consumentenvertrouwen en van technologische ontwikkelingen.
Nick Jue – Voorzitter directie ING Retail Nederland

Als markten in hoog tempo veranderen, zijn diepgaand inzicht, lef en veranderkracht cruciaal in het doorontwikkelen van je marktpositie, je klantloyaliteit en je rentabiliteit. Dit boek staat bol van de inspiratie voor marketeers die willen winnen. Het geeft een diep inzicht in het snel veranderende consumentengedrag.
Hans Hagenaars (Marketeer van het Jaar 2006) – Directeur Marketing ING

John Goedee en Will Reijnders zijn verbonden aan de TiasNimbas Business School van de Universiteit Tilburg. Diederick van Thiel is Directeur Marketing Particulieren bij ING. Dit boek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen TiasNimbas Business School en ING Nederland. De royalty's van dit boek zullen ten goede komen aan Unicef.

Basic Statistics for Nurses

Auteur: Rebecca Grant Knapp
Second edition

Designed for undergraduate and graduate nursing students, this text presents the basic principles of statistics as applied in medical practice. Covers all essential topics, with worked examples and exercises drawn from nursing and research. Each chapter contains an overview, objectives, examples, exercises and summary of critical concepts. Revised and expanded to include new information on level of measurement and its role in selecting a statistical analysis, calculating standardized scores and their associated probabilities using the normal curve and statistical decisions and their outcomes. Also features new chapters on estimating population parameters and on a decision tree approach for selecting a statistical analysis. This book should be of interest to nurses.


Taal: engels

Basismodellen in de kriminologie

Auteur: Herman Bianchi

Dit boek is geschreven vanuit een diepe onvrede met het merendeel van de gangbare inleidingen in de criminologie. De meeste handboeken beschrijven immers de 'criminelen' als een apart soort mensen, of als de bewoners van een apart soort stadswijken. De schrijver van 'Basismodellen in de kriminologie' wil echter de criminologie van een 'apartheidswetenschap der schande' maken tot een wetenschap waarin wijzelf aan de orde zijn. Wijzelf zijn het die de machtsstructuren willen handhaven en met het oog op dat doel allerlei rechtsprincipes zodanig ombuigen of laten vergroeien, dat mensen die zich niet meer kunnen verdedigen tot crimineel worden bestempeld, opdat anderen vrijuit kunnen gaan met hun machtsuitoefening. Dit laatste geschiedt dan via de strafrechtspleging.

In de modellen doet de schrijver een poging om de criminologie niet te gebruiken teneinde de strafjustitie te ondersteunen, te verbeteren of te 'humaniseren', deze attitude is al door Nietzsche als 'all zu menschlich' ontmaskerd. Anders dan in de kriminologie gebruikelijk is, speelt bij Bianchi historisch denken een belangrijke rol.
Op deze grondslag geeft de schrijver een kritische bespreking van de manier waarop de kriminologie bedreven is en nog wordt. Sommige van die modellen bespreekt hij vanuit een sterk afwijzende, andere vanuit een meer accepterende houding. Hij meent dat een wetenschappelijk schrijver niet alleen zijn eigen visie en keuze niet verhullen moet, maar bovendien dat positie-bepaling een noodzakelijke voorwaarde is voor een houdbare wetenschap. Mede om dit te bevorderen heeft hij bewust gekozen voor een essayistische schrijftrant, in plaats van de vaak gebruikte afstandelijke. Hiermee hoopt hij een groter publiek te bereiken dan alleen de sociale wetenschappers, opdat meer mensen weten dat criminologie niet altijd een 'schandelijke' wetenschap behoeft te zijn.

De auteur plaatst elk model in die politiek-culturele setting waarin het zijn duidelijkste uitdrukking vond. De modellen die beschreven worden, vertonen een opgaande lijn. Dit houdt in dat uit de volgorde der modellen blijken moet in welke richting de criminologie zich naar het oordeel van de schrijver bewegen moet. De laatste drie modellen komen het dichtst bij wat de kriminologie in de komende tijd moet worden en blijven.

Beginselen van de bedrijfskunde

Auteur: Gelders

Dit boek biedt een kennismaking met het brede domein van de bedrijfskunde. Het richt zich op (toekomstige) kaderleden die, als niet-economisten, toch moeten opereren in een bedrijfskundig referentiekader, en zo over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden op het vlak van economische bedrijfsvoering moeten kunnen beschikken. Vandaar dat zowel technieken van de bedrijfseconomie, de boekhouding als de financiële analyse werden samengebracht.
Het uitgangspunt is de maatschappelijke context en de finaliteit van de onderneming, die meerwaarde nastreeft in een sociale markteconomie (hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 wordt vervolgens de productlevencyclus belicht. De onderneming dient echter met alle stakeholders te communiceren over haar bedrijfsresultaten. Daarom is de algemene boekhouding het onderwerp in hoofdstuk 3. In het daaropvolgende hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële analyse en aspecten van . nanciering en in hoofdstuk 5 komt de problematiek van de kostprijsberekening uitgebreid aan bod. Hoofdstuk 6 belicht de opvallende doorbraken van enkele nieuwe methodes in de kostprijsleer en formele ondernemensmodellen, gevolgd door een bespreking van een adequaat budgettair beleid dat nodig is om een onderneming op koers te houden (hoofdstuk 7). Hoofdstuk 8 ten slotte geeft de gebruiker een inleiding tot de investeringsanalyse.