iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Binnen 4 uur geleverd in de plaatsen Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en Obdam. Ophalen in Heerhugowaard ook mogelijk!

Studieboeken

Toon als           
Volgorde

Basismodellen in de kriminologie

Auteur: Herman Bianchi

Dit boek is geschreven vanuit een diepe onvrede met het merendeel van de gangbare inleidingen in de criminologie. De meeste handboeken beschrijven immers de 'criminelen' als een apart soort mensen, of als de bewoners van een apart soort stadswijken. De schrijver van 'Basismodellen in de kriminologie' wil echter de criminologie van een 'apartheidswetenschap der schande' maken tot een wetenschap waarin wijzelf aan de orde zijn. Wijzelf zijn het die de machtsstructuren willen handhaven en met het oog op dat doel allerlei rechtsprincipes zodanig ombuigen of laten vergroeien, dat mensen die zich niet meer kunnen verdedigen tot crimineel worden bestempeld, opdat anderen vrijuit kunnen gaan met hun machtsuitoefening. Dit laatste geschiedt dan via de strafrechtspleging.

In de modellen doet de schrijver een poging om de criminologie niet te gebruiken teneinde de strafjustitie te ondersteunen, te verbeteren of te 'humaniseren', deze attitude is al door Nietzsche als 'all zu menschlich' ontmaskerd. Anders dan in de kriminologie gebruikelijk is, speelt bij Bianchi historisch denken een belangrijke rol.
Op deze grondslag geeft de schrijver een kritische bespreking van de manier waarop de kriminologie bedreven is en nog wordt. Sommige van die modellen bespreekt hij vanuit een sterk afwijzende, andere vanuit een meer accepterende houding. Hij meent dat een wetenschappelijk schrijver niet alleen zijn eigen visie en keuze niet verhullen moet, maar bovendien dat positie-bepaling een noodzakelijke voorwaarde is voor een houdbare wetenschap. Mede om dit te bevorderen heeft hij bewust gekozen voor een essayistische schrijftrant, in plaats van de vaak gebruikte afstandelijke. Hiermee hoopt hij een groter publiek te bereiken dan alleen de sociale wetenschappers, opdat meer mensen weten dat criminologie niet altijd een 'schandelijke' wetenschap behoeft te zijn.

De auteur plaatst elk model in die politiek-culturele setting waarin het zijn duidelijkste uitdrukking vond. De modellen die beschreven worden, vertonen een opgaande lijn. Dit houdt in dat uit de volgorde der modellen blijken moet in welke richting de criminologie zich naar het oordeel van de schrijver bewegen moet. De laatste drie modellen komen het dichtst bij wat de kriminologie in de komende tijd moet worden en blijven.

Bedrijfseconomische analyses

Auteur: A.M.M. Blommaert

bedrijfseconomie vanuit managementsperspectief

Bedrijfseconomische Analyses behandelt een groot aantal bedrijfseconomische onderwerpen vanuit managementperspectief. Dat wil zeggen dat niet alleen de juistheid van de calculatorische analyse vooropstaat, maar vooral ook de betekenis van deze analyse in het kader van de beslissingen die het management van een bedrijf dient te nemen. Deze vijfde druk is waar nodig geactualiseerd. Meer nog dan in de vorige druk is de relatie bedrijfseconomie en bedrijfsstrategie benadrukt en uitgewerkt. Als zodanig reflecteert het boek ook de toegenomen belangstelling voor een meer dynamische benadering van de bedrijfseconomie. De aan het einde van het boek toegevoegde integrale case illustreert deze dynamiek bij uitstek. Bedrijfseconomische Analyses laat de student gedegen kennismaken met het vakgebied. Het boek legt een brede basis voor een eventuele voortgezette studie in de Cost en Management Accounting, het Financieel Management en de Externe Verslaglegging .

Beginselen van de bedrijfskunde

Auteur: Gelders

Dit boek biedt een kennismaking met het brede domein van de bedrijfskunde. Het richt zich op (toekomstige) kaderleden die, als niet-economisten, toch moeten opereren in een bedrijfskundig referentiekader, en zo over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden op het vlak van economische bedrijfsvoering moeten kunnen beschikken. Vandaar dat zowel technieken van de bedrijfseconomie, de boekhouding als de financiële analyse werden samengebracht.
Het uitgangspunt is de maatschappelijke context en de finaliteit van de onderneming, die meerwaarde nastreeft in een sociale markteconomie (hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 wordt vervolgens de productlevencyclus belicht. De onderneming dient echter met alle stakeholders te communiceren over haar bedrijfsresultaten. Daarom is de algemene boekhouding het onderwerp in hoofdstuk 3. In het daaropvolgende hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële analyse en aspecten van . nanciering en in hoofdstuk 5 komt de problematiek van de kostprijsberekening uitgebreid aan bod. Hoofdstuk 6 belicht de opvallende doorbraken van enkele nieuwe methodes in de kostprijsleer en formele ondernemensmodellen, gevolgd door een bespreking van een adequaat budgettair beleid dat nodig is om een onderneming op koers te houden (hoofdstuk 7). Hoofdstuk 8 ten slotte geeft de gebruiker een inleiding tot de investeringsanalyse.

Behandel zelf je rug

Auteur: R. MacKenzie

Hét ultieme handboek voor zelfbehandeling van rugpijn. Een must voor patiënten die inzicht willen in het ontstaan van hun klachten en die stap voor stap enkele eenvoudige en praktische technieken willen leren ter vermindering van hun rugklachten. Duidelijk geïllustreerd.

Behandelingsstategieen bij kinderen met (verdenking op) kanker

Auteur: H. N. Caron

Huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen worden in hun praktijk in een lage frequentie geconfronteerd met een kind met kanker. Zeer vaak echter zien zij kinderen die symptomen hebben bij wie in de differentiaaldiagnose een vorm van kanker voorkomt, waardoor zij voor een dilemma staan. Uitstel van de juiste diagnose in het geval van een maligniteit is namelijk ongewenst, terwijl anderzijds overdiagnostiek en onnodige ongerustheid bij ouders en kind voorkomen dient te worden. Het is daarom van groot belang dat de betrokken artsen een optimaal diagnostiektraject hanteren om dwalingen in beide richtingen te voorkomen. In dit boek wordt veel aandacht besteed aan de diagnostiek bij deze gevallen. Daarnaast komen ook de behandelingsstrategieën aan de orde. Dit laatste aspect zal ook van hersentumoren bij kinderen, na hematologische maligniteiten de meest voorkomende vorm van kanker op de kinderleeftijd, worden besproken. Ten slotte bevat het boek een overzicht waar en wanneer welk kind met kanker optimaal zou kunnen worden behandeld: thuis, in een algemeen ziekenhuis of in een kinderoncologisch centrum. De beslisbomen ter ondersteuning van de diagnostiek alsmede de concrete invulling van de behandelingsstrategieën zorgen voor een hoge praktijkwaarde van dit boek. De ontwikkeling van dit boek Behandelingsstrategieën bij kinderen met (verdenking op) kanker en de organisatie van het gelijknamige symposium zijn initiatieven van CURE & CARE development. CCd wil hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van modellen, standaarden en strategieën die leiden tot kwaliteits- en efficiencyverbeteringen in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap

Auteur:

Auteur:
een programma ter voorkoming van chronische bekkeninstabiliteit

Cecile Röst (fysiotherapeute, moeder van drie kinderen en auteur van dit boek) maakte tijdens haar eigen zwangerschappen bekkenpijn mee. Zo merkte zij zelf hoe pijnlijk zoiets is en hoe weinig hulp er kan worden geboden.Haar persoonlijke ervaring en professionele kennis combinerend kwam zij tot een effectieve aanpak van bekkenpijn. Haar methode leert zij inmiddels ook aan andere vrouwen. Veel patiënten heeft zij effectief kunnen helpen. In dit boek is te zien wat zij haar patiënten leerde. Bij haar methode staat niet het bestrijden van de pijn centraal, maar het weer doeltreffend kunnen gebruiken van het lichaam. Als het lichaam weer naar behoren functioneert, neemt de pijn vanzelf af en zal het op den duur zo goed als verdwijnen.
In het boek staan onder andere brieven van 24 vrouwen die door Cecile Röst zijn behandeld. Deze brieven vormen de basis van het boek. Het verhaal van Agnes bijvoorbeeld toont aan dat bekkenpijn goed te behandelen is, óók tijdens de zwangerschap. Geen van haar patiënten gebruiken nog hulpmiddelen zoals een bekkenband of rolstoel en hebben weinig tot geen pijn meer. Naast zwangere vrouwen en vrouwen die bevallen zijn, heeft de auteur ook vrouwen behandeld met jarenlange klachten, ook van na een ongeval. Dit boek is een enorme steun voor vrouwen die tijdens of na de zwangerschap of geboorte van hun kind pijn hebben gekregen in of rond hun bekken. Hulpverleners kunnen met behulp van dit boek hun patiënten van praktische hulp voorzien.

Besmet

Auteur: Oderwald / Neuvel / van Tilburg (redactie)

Het begrip besmetting bevat vanaf de vroegste oudheid culturele, medische, religieuze en sociaal-politieke aspecten. Zo zijn er in het oude testament de door God gezonden plagen met een besmettelijk karakter en vuurt Apollo in de Ilias zijn pestpijlen af op de vijand. Deze meervoudige betekenis is niet gestopt nadat Robert Koch de basis legde voor de wetenschappelijke verklaring van besmettingen. Er is vrijwel geen enkele besmettelijke ziekte die niet op de een of andere manier literair ‘verwerkt’ is. En dan is het vervolgens ook weer niet zo verwonderlijk dat besmetting als begrip ook buiten het wetenschappelijk afgebakende gebied van bacteriën en virussen gebruikt wordt. Zo kunnen ideeën, gedachten en teksten besmettelijk zijn en bepaalde mensen aanstekelijk. En wat te denken van computervirussen? Besmetting in literatuur, film en poëzie is het thema van dit boek met essays, originele prozafragmenten en gedichten.

Beweeg met ons mee!

Auteur: R. M. Droes

een activeringsprogramma in groepsverband voor dementerende mensen


In verpleeg- en verzorgingstehuizen voor dementerenden is het steeds gebruikelijker geworden om mensen met cognitieve problemen in groepsverband te begeleiden en activiteiten aan te bieden. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat bewegingsprogramma's een positieve uitwerking hebben op het functioneren en welbevinden van dementerenden.

Rose-Marie Dröes ontwikkelde het Bewegings-activeringsprogramma (BAP) voor dementerenden in het verpleeghuis. Het programma stimuleert de functies en vaardigheden waarover dementerende mensen nog beschikken. Hiermee beoogt het deze mensen begeleiding te bieden bij het omgaan met de cognitieve, emotionele en sociale gevolgen van dementering.


In dit boek geeft de auteur een heldere theoretische onderbouwing van het geactualiseerde Beweging-sactiveringsprogramma. Zij gaat onder meer in op kenmerken van het dementiesyndroom, het belang van beweging voor dementerenden en begeleidingsactiviteiten.

Enkele indices, waaronder een leeswijzer en een adressenlijst, vergemakkelijken de zoektocht van de lezer naar informatie op het terrein van bewegen en (demente) ouderen.